ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

80,333.16
ปริมาณการกักเก็บ CO2 (tCO2e) ทั้งหมด
956,935.20
10 อันดับพรรณไม้ที่นิยมปลูก
6.07% ราชพฤกษ์ จำนวน 7,278 ต้น
5.67% ยางนา จำนวน 6,799 ต้น
2.91% ประดู่ จำนวน 3,486 ต้น
2.54% สัก จำนวน 3,049 ต้น
2.49% ตะเคียนทอง จำนวน 2,985 ต้น
2.21% พญาสัตบรรณ จำนวน 2,647 ต้น
2.14% ปาล์มหางกระรอก จำนวน 2,559 ต้น
2.11% ตะแบก จำนวน 2,523 ต้น
2.00% ลีลาวดี จำนวน 2,402 ต้น
1.96% ทองอุไร จำนวน 2,343 ต้น

รายชื่อพื้นที่สีเขียว
80,333.16 ไร่
จำนวนพื้นที่สีเขียว (ไร่) รายภาค
11,433.06
Northern thailand
ภาคเหนือ
31,678.67
Northeastern thailand
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17,442.88
Central thailand
ภาคกลาง
7,199.82
Western Thailand
ภาคตะวันตก
6,313.47
Eastern Thailand
ภาคตะวันออก
6,265.26
Southern Thailand
ภาคใต้

ภาคีและเครือข่าย



กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th