67,590.47
ปริมาณการกักเก็บ CO2 (tCO2e) ทั้งหมด
207,158.50
10 อันดับพรรณไม้ที่นิยมปลูก
5.34% ยางนา จำนวน 6,217 ต้น
4.71% ราชพฤกษ์ จำนวน 5,479 ต้น
2.87% ประดู่ จำนวน 3,336 ต้น
2.76% สัก จำนวน 3,206 ต้น
2.34% ตะเคียนทอง จำนวน 2,725 ต้น
2.17% ปาล์มหางกระรอก จำนวน 2,521 ต้น
2.16% ตะแบก จำนวน 2,516 ต้น
2.09% พญาสัตบรรณ จำนวน 2,429 ต้น
1.92% พะยูง จำนวน 2,236 ต้น
1.81% ทองอุไร จำนวน 2,100 ต้น

รายชื่อพื้นที่สีเขียว
67,590.47 ไร่
จำนวนพื้นที่สีเขียว (ไร่) รายภาค
10,818.68
Northern thailand
ภาคเหนือ
24,820.07
Northeastern thailand
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13,984.79
Central thailand
ภาคกลาง
6,909.56
Western Thailand
ภาคตะวันตก
6,232.47
Eastern Thailand
ภาคตะวันออก
4,824.90
Southern Thailand
ภาคใต้

กิจกรรม
ภาคีและเครือข่าย


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th