ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง

69,646.91
ปริมาณการกักเก็บ CO2 (tCO2e) ทั้งหมด
232,152.11
10 อันดับพรรณไม้ที่นิยมปลูก
5.84% ราชพฤกษ์ จำนวน 7,367 ต้น
5.41% ยางนา จำนวน 6,832 ต้น
3.03% ประดู่ จำนวน 3,828 ต้น
2.62% สัก จำนวน 3,312 ต้น
2.25% ตะเคียนทอง จำนวน 2,837 ต้น
2.13% พญาสัตบรรณ จำนวน 2,683 ต้น
2.09% ตะแบก จำนวน 2,638 ต้น
2.02% ปาล์มหางกระรอก จำนวน 2,549 ต้น
1.84% พะยูง จำนวน 2,327 ต้น
1.62% ลีลาวดี จำนวน 2,048 ต้น

รายชื่อพื้นที่สีเขียว
69,646.91 ไร่
จำนวนพื้นที่สีเขียว (ไร่) รายภาค
10,916.71
Northern thailand
ภาคเหนือ
25,419.17
Northeastern thailand
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14,255.17
Central thailand
ภาคกลาง
7,112.30
Western Thailand
ภาคตะวันตก
6,827.97
Eastern Thailand
ภาคตะวันออก
5,115.59
Southern Thailand
ภาคใต้

ภาคีและเครือข่ายกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
49 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 30 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@dcce.mail.go.th